Wonen & zorg

Algemeen

RVT De Zwaluw werd officieel erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid onder het nummer PE 1569.

Er is woongelegenheid voor 88 bewoners.

Het zich goed voelen in zijn totaliteit vinden wij zeer belangrijk, naast een goede zorg dient er dus ook een goede en aangename woonomgeving te zijn. Dit kunnen we niet alleen bereiken door een comfortabele en huiselijke inrichting te creëren maar dit wordt vooral gecreëerd door voldoende activiteiten, een goed onderhoudsteam, lekkere en verzorgde maaltijden, …

Visie

Wij stellen de bewoner centraal met zijn unieke persoonlijkheid waarbij respect voor de bejaarde en zijn specifieke levensloop heel belangrijk zijn.

De zorg en verzorging van onze mensen is prioritair. De Zwaluw is een woonzorgcentrum waar men kan wonen én vooral kan leven!

Deskundige begeleiding

 • stimuleren van positieve groepsinteractie en sociale contacten;
 • verhogen van het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde;
 • geven van extra aandacht tijdens de maaltijdbegeleiding, rekening houdend met de eigenheid en wensen van de bewoner;
 • aanbieden van animatie op maat met als doelstelling een evenwichtige benadering tussen individu en groepsbelang.
Een visie waarbij de “mens in zijn totaliteit” bejegend wordt:
stimuleren van de capaciteiten van de bewoner, optimaliseren van de mogelijkheden en het respecteren van de beperkingen.

Levenskwaliteit verbeteren

 • oog hebben voor specifieke en individuele noden en behoeften van de bewoner;
 • multidisciplinair overleg organiseren met het verpleegkundig, zorgkundig en paramedisch team. Ook is er een nauwe samenwerking met het onderhouds- en keukenpersoneel;
 • respect hebben voor iedere individuele persoonlijkheid en de privacy;
 • iedere bewoner een maximale autonomie aanbieden en keuzemomenten inbouwen;
 • aandacht hebben voor lichamelijke en geestelijke aspecten van de bewoner;
 • respect hebben voor de levensgeschiedenis en de levensstijl van de bewoner;
 • bewoners en familie informeren over het gebruik van hun gegevens voor kwaliteitsmetingen en initiatieven tot kwaliteitsverbetering, georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg vzw (VIKZ), waaraan ons woonzorgcentrum deelneemt. Onze policy is terug te vinden via volgende knop:

Team

Het zorgteam bestaat uit voldoende gekwalificeerd verpleegkundig en zorgkundig personeel, en dit zowel overdag als ‘s nachts. Zij helpen de bewoners bij de dagelijkse zorg. Het team werkt onder leiding van twee hoofdverpleegkundigen. Zij organiseren en coördineren de zorgverlening en bewaken de kwaliteit ervan.

Het paramedisch en animatie team bestaat uit verschillende kinesitherapeuten, ergotherapeuten en een animator. Zij staan elke weekdag tijdens de kantooruren paraat voor onze bewoners.

Het facilitair team bestaat uit verschillende onderhouds-, keuken- en technisch medewerkers. Zij staan dagelijks in voor de facilitaire taken, denk maar aan het bereiden van maaltijden, schoonmaken van alle ruimtes in het woonzorgcentrum en het uitvoeren van technische klussen.

Afdelingen

Elke afdeling binnen het woonzorgcentrum heeft een bloemennaam (Zonnebloem, Pioen, Klaproos, Orchidee, Vergeet-mij-nietje, Viool en Waterlelie).
Op die manier is het voor bewoners en bezoekers eenvoudiger om de afdeling terug vinden.

De bewoners verblijven op een afdeling die het meest is afgestemd op hun zorgvraag.

De afdeling Klaproos is een beveiligde afdeling waar bewoners, lijdend aan dementie, met al dan niet wegloopgedrag, op een professionele manier verzorgd worden. Er wordt warme zorg aan de bewoners aangeboden waarbij er oog is voor individuele noden en interesses.

Er is steeds permanentie aanwezig, zodat de geborgenheid en veiligheid van onze bewoners kan gegarandeerd worden.

Huisarts

De keuze van de huisarts is volkomen vrij. Hij/zij staat in voor de medische begeleiding van de bewoner en is ook verantwoordelijk voor het voorschrijven van medicatie.

Daarnaast werd in het woonzorgcentrum ook een coördinerend en raadgevend arts aangesteld.
Deze zorgt voor het optimaliseren van de medische zorgverlening in samenwerking met de directie, personeel, behandelende artsen en lokale Huisartsenkring.

Ziekenhuisopname

Als een bewoner medisch specialistische zorgen nodig heeft, wordt de bewoner naar het ziekenhuis van zijn/haar keuze overgebracht, in samenspraak met de huisarts.

In geval van ziekenhuisopname of afwezigheid worden de door de bewoner niet gebruikte leveringen en diensten tegen marktconforme prijzen in mindering gebracht.
Dit is vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de ziekenhuisopname van de bewoner. Het betreft een in mindering brengen van € 5,1 van de dagprijs.
De vermindering van € 5,1 op de dagprijs wordt enkel toegepast na een afwezigheid van minimum 24 uur.

Bij een definitief verblijf wordt de kamerhuur van 1 maand op voorhand betaald. Bij facturatie worden de kosten van de lopende maand aangerekend en de kamerhuur van de daaropvolgende maand.

Een bewoner die palliatieve zorgen nodig heeft, dient niet noodzakelijkerwijze overgebracht te worden naar een ziekenhuis.